Gaudí Shopping

Gaudí Shopping

El Govern aprova un nou Decret llei de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu

17 de juny de 2020

  • S’obrirà una línia d’ajuts per valor d’1,4 milions d’euros per fomentar la contractació de treballadores de les cures en situació d’irregularitat.
  • Es destinaran 1,25 milions d’euros a la prestació de primera acollida per ampliar l’activitat formativa de persones migrades.

El Govern ha donat llum verda a un nou Decret llei que inclou mesures que afecten l’àmbit social, tributari i administratiu i que complementen d’altres aprovades pel Govern anteriorment amb l’objectiu de pal·liar els efectes desfavorables que ha ocasionat la pandèmia del coronavirus.

Dins de l’àmbit social, la norma aprovada avui inclou un paquet de mesures de suport a les treballadores de les cures i la llar, un col·lectiu caracteritzat per la situació d’irregularitat administrativa i que sovint es veu abocat a treballar en l’economia submergida. Entre aquestes mesures destaca una línia d’ajuts per valor d’1,4 milions d’euros per fomentar la contractació de treballadores de les cures en situació d’irregularitat. L’import de l’ajut serà l’equivalent a la contribució de la persona ocupadora en impostos i seguretat social, és a dir, 2.685 euros si el contracte és pel salari mínim interprofessional durant un any. Se’n podran beneficiar les persones o entitats sense ànim de lucre que ofereixin un contracte per treballar en l’àmbit de la llar i de les cures, a temps complert i amb remuneració igual o superior al salari mínim interprofessional.

El Govern també destinarà 200.000 euros al foment de l’autoocupació i el treball cooperatiu per accedir a l’arrelament, és a dir, ajuts a la constitució de cooperatives entre treballadores de les cures que facin contractacions de regularització, així com a aquelles persones que regularitzin la seva situació a través d‘un projecte d’autoocupació.

També es dedicaran 300.000 euros al suport jurídic i difusió de l’arrelament social com a via de contractació de persones actualment en situació irregular, i 300.000 euros més en ajuts a la formació ocupacional per a treballadores de les cures que els permeti accedir a aquestes ofertes de contractes i la seva regularització.

Per altra banda, també es preveu una altra línia d’ajuts enfocada al suport educatiu a les famílies d’origen immigrant: per a xarxes de suport social a l’aprenentatge (200.000 euros), ajuts a la formació a famílies immigrants per al suport educatiu (430.000 euros) i un pla pilot de formació en programació TIC (100.000 euros).

Dins del paquet de mesures presentat també hi ha nous recursos per ampliar l’activitat formativa del servei de primera acollida de persones migrades (coneixements de català, de la societat catalana i del món del treball), que és condició necessària per als processos d’arrelament social que donen lloc a la regularització administrativa, a més de potenciar la formació en línia.

Concretament, es destinaran 1,25 milions d’euros a la prestació del servei de primera acollida en formats presencials i no presencials, i 100.000 euros a la prestació de cursos d’alfabetització en línia.

El Govern també ha aprovat destinar 500.000 euros a fomentar que empreses i organitzacions elaborin i implementin plans d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes. El pressupost inclou la convocatòria d’ajuts per un valor de 450.000 euros, a més d’una partida de 50.000 euros per a assessorament tècnic i difusió.

Els plans d'igualtat s’hauran d’elaborar amb les eines creades per la Direcció General d'Igualtat i hauran d’incloure diagnosi, pla d’acció, calendari d’execució, persona responsable, recursos i avaluació. També hauran de disposar d’un procediment o protocol específic, negociat amb els representants dels treballadors i les treballadores, per a prevenir i abordar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. La Direcció General d’Igualtat farà l’acompanyament i assessorament necessari a totes les empreses i organitzacions que prenguin part d‘aquest programa.

Mesures fiscals i administratives

El Decret també inclou una mesura en l’àmbit del cànon de l’aigua que complementa d’altres ja implementades durant els darrers mesos per pal·liar els efectes de la Covid-19, amb l’objectiu de donar resposta a la situació de crisi econòmica en la qual es troben moltes famílies que poden trobar dificultats a l’hora de fer front al pagament d’aquest tribut. En aquest sentit, la norma aprovada avui flexibilitza el règim de justificació de rebuts de factures de consum d’aigua impagades per part de les entitats subministradores.

Finalment, el text aprovat avui ajusta els terminis de formulació i aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2019 de les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya perquè la presentació del Compte General de la Generalitat d’aquest any es pugui fer dins el 2020 i no salti d’exercici comptable. Així, les entitats tindran fins a l’1 de setembre per presentar els comptes i fins a l’1 de novembre per aprovar-los. Posteriorment, la Intervenció General haurà de presentar el Compte General davant la Sindicatura de Comptes l’1 de desembre, com a màxim. I, per últim, la flexibilització de les condicions fixades a les bases reguladores de les subvencions s’amplia fins al 30 de setembre del 2020.

Aquest Decret llei, que s’estructura en dos títols, dividits en dos capítols cadascun d’ells, vint-i-dos articles, cinc disposicions addicionals, dues disposicions transitòries i dues disposicions finals, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el DOGC.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

The Tea World
Ortopèdia L. Almirall
Green Kiss
Mepas
Òptica 2000
Mozart Gaudí Cafetería
Carrefour
Carregant...
x
X