Gaudí Shopping

Gaudí Shopping

El Departament de TES impulsa un paquet de mesures per incrementar la liquiditat de famílies i empreses

2 d'abril de 2020

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha comunicat avui al Consell Executiu un nou paquet de mesures en diversos àmbits de la seva competència per tal d’aportar liquiditat a famílies i empreses i minimitzar els efectes econòmics vinculats a la crisi sanitària del coronavirus.

El Departament ja ha implementat accions en aquest sentit, com ara la moratòria en el pagament de lloguers, ajuts al pagament del lloguer de col·lectius més vulnerables, i la bonificació del 50% del cànon de l’aigua, que sumen un import total de 67,4 milions.

Ara, el Departament presenta un nou conjunt de propostes en matèria de residus, mobilitat i infraestructures del transport i habitatge, per ampliar encara més la cobertura dels ajuts a particulars, empreses, autònoms i entitats, que sumen 50 milions més.

Concretament, en matèria de gestió dels residus, Territori i Sostenibilitat posa sobre la taula bonificar al 100% les taxes per inscripció en els registres d’empreses productores i gestores de residus i l’obtenció dels documents de  fitxes i fulls de seguiment, si es duen a terme per mitjans  electrònics. També treballa per poder retornar les fiances dipositades per les persones que desenvolupen una activitat de valorització de residus no perillosos, prèvia sol·licitud. Finalment, proposarà un Decret llei de modificació del cànon dels residus industrials i de la construcció per bonificar-lo un 50% durant el període que duri l’emergència. 

En transport públic, la Generalitat vol impulsar la seva gratuïtat temporal, mentre sigui vigent l’estat d’alarma. En aquest sentit, el Departament de Territori i Sostenibilitat farà una resolució de gratuïtat dels serveis de transport públic que depenen directament de la Direcció General de Transports i Mobilitat del Govern i que no estan adscrits a cap de les Autoritats del Transport territorials. D’altra banda, s’han convocat els consells d’administració de les ATM territorials per adoptar també aquesta mesura. I finalment, s’ha proposat la mesura al Consorci de l’ATM. La gratuïtat del transport públic s'establirà pel consell d'administració de l'ATM, integrat per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB, a més de l’AMTU, que és l’organisme competent per a fixar tarifes. Una mesura que restaria limitada exclusivament al temps de suspensió d’activitat no essencial, sense possibilitat de pròrroga quan aquesta activitat es restitueixi.

I en aquest marc de facilitar la mobilitat dels serveis essencials, el Govern s’ha plantejat també la gratuïtat dels peatges. Per això està parlant amb el Govern de l’Estat, per la concurrència a Catalunya de concessions titularitat del propi Govern i de l’Estat, així com amb les concessionàries, per tal de fixar les condicions en què aquesta mesura es pugui portar a terme en les diferents vies mentre duri l’estat d’alarma. Això requeriria d’un Acord de Govern per a la seva implementació efectiva.

Per mitigar l’impacte de l’emergència a les empreses del sector públic de TES com Ports de la Generalitat, Aeroports de la Generalitat i CIMALSA es proposa reduir les taxes a l’àmbit portuari i aeroportuari durant el període d’alarma, com és el cas de l’aeroport de Lleida-Alguaire, on es contempla la rebaixa del 50% en les taxes d’aparcament d’aeronaus. Pel que fa a CIMALSA es proposa tant la suspensió fins al juny de l’actualització de quotes de manteniment i gestió, així com la flexibilització de les condicions de pagament d’aquestes quotes a partir del mes d’abril. Per aquelles empreses que han interromput les seves activitats com a conseqüència de la crisi sanitària es contempla la bonificació de 2 mesos (abril – maig).

En matèria d’habitatge, la proposta facilita un acord entre arrendador i arrendatari de local comercial o habitatge, per donar per saldat el lloguer d’abril i maig a compte de la fiança. El llogater renuncia així, al seu dret sobre la fiança dipositada, un cop es liquidi el contracte, i té garantit que no ha impagat els mesos descrits en l’acord. A més, s’estudia l’ampliació del període de constitució del dipòsit de les fiances en els nous contractes d’arrendament urbà que se signin, que s'han de depositar a l'Institut Català del Sòl d’acord amb el Decret 147/1997, de 10 de juny.

Pel que fa a projectes, direccions d’obra i estudis de consultoria, el Departament mantindrà els encàrrecs menors de 100.000 euros que siguin susceptibles de ser elaborats mitjançant el teletreball.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

La Dispensa
La Llesca
Torrents Gianni
Cosméticos Paquita Ors
Òptica Sant Pau
ZAFIRO TOURS SAGRADA FAMILIA
Seoul Restaurante Coreá
Carregant...
x
X