Gaudí Shopping

Gaudí Shopping

Bases campanya “Gaudeix del Nadal a Gaudí Shopping”

PROMOCIÓ «DISFRUTA DEL NADAL A GAUDÍ SHOPPING»Unió de Botiguers de Sant Pau Gaudí (GAUDÍ SHOPPING)

Unió de Botiguers de Sant Pau Gaudí (GAUDÍ SHOPPING) posa en marxa la promoció «DISFRUTA DEL NADAL A GAUDÍ SHOPPING».

La iniciativa té per finalitat incentivar, impulsar i promocionar l’activitat comercial de l’Eixample, premiant la fidelitat i confiança dels consumidors als establiments adherits (des d’ara, PROMOCIÓ).

Per poder prendre part en la present PROMOCIÓ les persones interessades s’hauran de regir per les següents

Bases

1.- PERSONES LEGITIMADES i ÀMBIT TERRITORIAL

Podran prendre part en la PROMOCIÓ totes les persones amb residència al territori nacional espanyol, inclosos els territoris de la Península, Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla que durant el període de vigència de la PROMOCIÓ realitzin una compra en algun  establiment adherit a GAUDÍ SHOPPING  https://www.gaudishopping.cat  i facin arribar el tiquet de compra a GAUDÍ SHOPPING a través del formulari online de participació que trobaran al web www.gaudishopping.cat.

La participació és oberta als menors de 18 anys, sempre que la butlleta de participació sigui completada amb les dades del seu pare o de la seva mare o tutor legal, segons l’especificat a la Base 3ª de les presents Bases.

2.- ÀMBIT TEMPORAL DE LA PROMOCIÓ

La PROMOCIÓ comença el 1 de desembre de 2020 a partir de les 00:00 hores i finalitzarà el dia 26 de gener de 2020 a les 23:50 hores.

Durant la vigència de la PROMOCIÓ es celebraran VUIT (8) sortejos segons el següent calendari: 

  • 1er sorteig. 16 de desembre de 2020.
  • 2on sorteig. 23 de desembre de 2020.
  • 3er sorteig. 30 de desembre de 2020.
  • 4rt sorteig. 7 de gener de 2021.
  • 5è sorteig. 13 de gener de 2021.
  • 6è sorteig. 20 de gener de 2021.
  • 7è sorteig. 27 de gener de 2021.

A cada sorteig es sortejarà 5 regals, entre tots els formularis acumulats en el període de participació. A partir del segon sorteig també hi participaran les participacions no premiades al primer sorteig.

3.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ

Per poder prendre part en la PROMOCIÓ, el participant haurà de conservar el tiquet de compra quan compri un producte o servei en un establiment adherit a la PROMOCIÓ. Els consumidors podran reconèixer els establiments quan hi vegin els pòsters publicitant la PROMOCIÓ o bé en comprar se’ls lliuri un flyer (díptic) amb una presentació de la PROMOCIÓ.

El participant haurà d’emplenar el formulari de participació online que trobarà al web de www.gaudishopping.cat/sorteignadal2020 i adjuntar una fotografia del tiquet de compra.

Un mateix participant podrà emplenar tants formularis online com tiquets de compra tingui. És a dir, cada vegada que enviï un formulari de participació cal que l’acompanyi amb un tiquet de compra diferent.

Està permesa la participació de menors de 18 anys, si bé el formulari de participació haurà de ser completat amb les dades personals dels pares o tutors del menor d’edat. L’edat mínima de participació admesa és 14 anys.

Abans d’enviar el formulari online, cal que el participant s’asseguri que adjunta la fotografia i que en aquesta fotografia del tiquet de compra es vegin bé: el nom del comerç i la data de la compra.

Els participants s’abstindran d’enviar fotografies que no siguin els tiquets de compra de compres fetes a establiments adherits a la PROMOCIÓ. Qualsevol participació que aporti una fotografia que no compleixi aquest requisit serà descartada abans de la participació del sorteig.

4.- EL PREMI

El premi de la present PROMOCIÓ consisteix en CUARANTA (42) regals aportats pels establiments adherits a la PROMOCIÓ. A cada sorteig se sortejaran CINC (6) premis,

El termini per a recollir el regal és d'UN (1) mes a comptar a partir de la data del sorteig. Vençut el termini per a realitzar la recollida del regal, aquest es retornarà a l'establiment participant.

Les persones que accepten el premi i se’ls fa lliurament del mateix, accepten expressament les presents condicions de gaudi del premi.

5.- SORTEJOS


Els sortejos tindran lloc en les dates indicades en el Calendari de la Base 2a de les presents Bases. Se celebraran un total de 7 sortejos i en cadascun d'ells es sortejaran 6 (CINC) regals aportats per establiments associats a GAUDÍ SHOPPING.

Totes les participacions que s’hagin rebut per prendre part en el primer sorteig i que no resultin guanyadores, quedaran acumulades per a prendre part en el segon sorteig juntament amb les que puguin sumar del segon període de participació. Igualment, succeirà en el tercer sorteig i succecius sortejos, on hi prendran part tant les participacions no guanyadores del primer sorteig com les no guanyadores d'anteriors sortejos.

El sortejos es celebraran mitjançant un programa random de celebració de sortejos. Abans de contactar amb el guanyador, GAUDÍ SHOPPING comprovarà que el tiquet de compra correspon a un establiment adherit a la PROMOCIÓ. Si en aquesta comprovació es detectés que el tiquet no és d’un establiment que pertanyi a la PROMOCIÓ, aquella participació guanyadora serà automàticament descartada i es celebrarà de nou el sorteig.

Si en la celebració del segon sorteig o tercer, sortís guanyadora una persona que ja hagués resultat guanyadora en un dels sortejos previs, aquella participació serà descartada i es celebrarà tot seguit nou sorteig.

En el moment de la celebració del sorteig s’extrauran igualment, 5 participacions amb caràcter de suplents. GAUDÍ SHOPPING contactarà amb els suplents en el supòsit que no pogués contactar amb el guanyador inicial o bé aquest renunciés al premi.

Si algun dels sortejos no es pogués celebrar en la data prevista, es realitzarà en una data dins de la setmana a comptar des del dia previst com a data de sorteig.

6.- COMUNICACIÓ I LLIURAMENT DEL PREMI

GAUDÍ SHOPPING es posarà en contacte amb la persona gratificada per tal de lliurar-li el premi. GAUDÍ SHOPPING contactarà amb el/la guanyador/a  través de  missatge de correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que hagi indicat en el formulari de participació. Quan GAUDÍ SHOPPING contacti amb el/la guanyador/a, aquest/a haurà d’enviar un missatge de correu electrònic confirmant la seva acceptació del premi en el termini de 24 hores des de la recepció de la comunicació del seu estatut de guanyador/a. Si transcorregut aquest termini, GAUDÍ SHOPPING no tingués cap confirmació del/la guanyador/a, podrà contactar amb el suplent, sense tenir cap més obligació amb aquest/a guanyador/a inicial.

Si GAUDÍ SHOPPING no pogués contactar amb la persona guanyadora per un error en les dades facilitades en el formulari pel propi participant, GAUDÍ SHOPPING es posarà amb contacte amb el suplent que correspongui, sense tenir cap més obligació amb aquest/a guanyador/a inicial.

7.- ACTE DE LLIURAMENT DEL PREMI

El premi es lliurà a la seu de l’associació a la que pertanyi l’establiment que hagi emès el tiquet de compra amb el que ha participat el/la guanyador/a.

La formalització del lliurament del premi es farà amb la persona les dades de la qual constin al formulari de participació, o bé amb el representant -pare, mare, tutor, representant legal- del menor d’edat, en el cas de resultar guanyadora una butlleta tenint com a participant un menor.

Tant el/la guanyador/a com la seva família (incloent, el supòsit d’un menor d’edat guanyador), saben i accepten que hauran d’atendre’s a totes i cadascuna de les presents Bases.

En l’acte de lliurament del premi, es farà una fotografia als premiats i és publicarà a les xarxes socials dels associats que ho considerin oportú.

8.- CONDICIONS GENERALS DEL PREMI

En la present PROMOCIÓ se sortegen CUARANTA (42) regals aportats per establiments associats a GAUDÍ SHOPPING.

La persona receptora del premi caldrà que respecti les dates per gaudir del premi que se li indicaran en el moment de lliurar-li el premi i que seran les compreses dins del període de UN (1) mes des de la data de cel·lebració del sorteig.

Si no es recul el premi en el període de temps indicat el premi caducarà. 

GAUDÍ SHOPPING com a promotora del premi, es reserva el dret de modificar el contingut del premi quan les circumstàncies ho justifiquin, si bé aquestes modificacions sempre respectaran el valor inicial del premi o, en tot cas, seran per millorar-lo.

El/la guanyador/a del  premi ha d’acceptar el premi tal i com se li ofereix. En aquest sentit, no es podrà realitzar cap modificació de data, lloc, condicions, serveis, entre altres.

La persona guanyadora assumeix i accepta que haurà d’atendre’s a totes i cadascuna de les presents Bases.

El premi atorgat és intransferible, és a dir, en el supòsit que per qualsevol circumstància la persona premiada no pogués o no volgués acceptar el premi o bé hi renunciés, aquella participació premiada quedarà cancel·lada no existint cap més altra obligació envers aquell participant que ha renunciat al premi..

GAUDÍ SHOPPING no es fa responsable de la falta de veracitat de les dades personals de les persones guanyadores. En conseqüència, queda totalment exonerada davant del/ de la guanyador/a de les incidències, molèsties, retards o fins i tot del no lliurament del regal degut a errors en les dades facilitades pel propi/a guanyador/a, inclosa la possibilitat de no poder contactar amb el/la guanyador/a per a comunicar-li el seu estat de guanyador/a i formalitzar segons el aquí previst l’acceptació i lliurament del premi.

Qualsevol incidència que pugui sorgir després de la recepció del premi podrà ser comunicada a: info@gaudishopping.cat.

9.- CONSENTIMENT I PROTECCIÓ DE DADES

Les dades dels participants seran tractades de conformitat amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (UE), 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)  i de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de 2020, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Les dades personals de tots els participants i del seus representants, en cas de menors, seran tractades per GAUDÍ SHOPPING amb la finalitat de gestionar la seva participació i poder formalitzar el lliurament del premi. A la fi de la PROMOCIÓ, les dades no seran conservades més enllà dels períodes legalment previstos per atendre les obligacions legals. Vençudes aquestes obligacions, les dades seran eliminades del sistemes de tractament de dades. Amb l’enviament del formulari de participació queda atorgat el consentiment perquè les dades personals puguin ser tractades per a la gestió de la participació en la PROMOCIÓ, incloent l’autorització expressa dels representants del menor d’edat.

La mecànica de la PROMOCIÓ exigeix que les dades facilitades siguin veritables, completes i actualitzades. Si les dades personals fossin incertes, incompletes o no actualitzades, GAUDÍ SHOPPING queda alliberada respecte dels casos concrets i de qualsevol conseqüència relacionada amb l’anterior, podent arribar a declarar que la PROMOCIÓ no té beneficiaris.

Els participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (oblit), limitació i portabilitat respecte de les dades personals facilitades arran de la PROMOCIÓ mitjançant un missatge de correu electrònic a  info@gaudishopping.cat indicant en la referència “ DISFRUTA DEL NADAL A GAUDÍ SHOPPING”. Les dades personals no seran objecte de tractaments per a l’obtenció de perfils. L’autoritat competent de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6 (Madrid, 28001).

10.- ÚS DE LA IMATGE DELS GUANYADORS

Queda reservat el dret de reproduir i utilitzar el nom, cognoms i imatge del guanyador i la seva família (si el guanyador és un menor) en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb l’Associació i els seus associats i la PROMOCIÓ, incloses xarxes socials, suports online i suport paper, durant el període d’un any, sense que aquest ús els confereixi una remuneració o benefici afegit més, a excepció del lliurament del premi de la PROMOCIÓ.

11.- RESERVES I LIMITACIONS

GAUDÍ SHOPPING es reserva el dret d’anul·lar o suspendre la PROMOCIÓ o bé canviar alguna/es de les seves condicions, si per causes tècniques o de qualsevol altra tipologia alienes a la seva voluntat no es pogués complir amb el normal desenvolupament de la mateixa, segons l’estipulat en les presents Bases.

Igualment, es podrà declarar nul·la la PROMOCIÓ si es detecten irregularitats en les dades dels participants guanyadors.

Es podrà descartar de forma automàtica aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes.

No podran prendre part en aquesta PROMOCIÓ persones directament lligades als establiments participants o a les associacions.

Qualsevol ús fraudulent o abusiu de les presents Bases comportarà la baixa automàtica dels participants.

12.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

S’informa als participants que el simple fet de prendre part en la PROMOCIÓ implica la total acceptació de les presents Bases.

Qualsevol manifestació en contra per part del/la participant, implicarà l’exclusió d’aquest/a de la PROMOCIÓ i els organitzadors quedaran alliberats de tota obligació respecte d’aquest participant.

13.- DIPÒSIT DE LES BASES

Un exemplar idèntic de les presents Bases està dipositat a la seu de cada una de les associacions membres de GAUDÍ SHOPPING. Les presents Bases també es poden consultar a la pàgina web www.gaudishopping.cat .

14.- COMERÇOS PARTICIPANTS DE LA PROMOCIÓ

Els comerços participants en el moment d’organitzar la promoció són:

https://www.gaudishopping.cat/cat/de-compres-llistat.html
https://www.gaudishopping.cat/cat/allotjarse-llistat.html
https://www.gaudishopping.cat/cat/on-menjar-llistat.html

Barcelona, a 23 de novembre de 2020

Els nostres socis

Òptica Sant Pau
La iaia'nita
Gaudeix
El Señorio del Perú
Herva Moda y Lencería
LA FRASQUETTA
La Jijonenca
Carregant...
x
X