Gaudí Shopping

Gaudí Shopping

El Govern aprova un nou de Decret llei amb noves mesures urgents per fer front a la Covid-19

6 de maig de 2020

  • Es destinaran 59 milions d’euros a un Pla de xoc per a l’ocupació, destinat a pimes, autònoms, cooperatives, empreses de l’economia social i administracions locals.
  • S’estableix un ajut per compensar les pèrdues econòmiques de les AMPA i les empreses que presten serveis de menjador, que s’han vist afectades pel tancament dels centres educatius.

El Govern ha donat llum verda a un nou Decret llei de mesures urgents que afecten diferents àrees, des d’ajuts de caràcter social en matèria d’ensenyament i mercat laboral a d’altres iniciatives en matèria de mobilitat, transparència i contractació. Aquestes mesures, moltes de les quals complementen d’altres aprovades per l’Executiu durant les darreres setmanes, tenen com a objectiu pal·liar els efectes de la pandèmia del coronavirus.

Entre les mesures aprovades avui destaquen, d’una banda, un Pla de xoc per a l’ocupació: persones, empreses i territori per fer front a les conseqüències laborals i socials de la crisi sanitària de la Covid-19 i l’Estat d’Alarma. El pla, amb una dotació de 59,29 milions d’euros, va ser aprovat ahir pel Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). I, de l’altra, un ajut per compensar les associacions de pares i mares d’alumnes (AMPA) i les empreses que presten els serveis de menjador dels centres educatius de la Generalitat, que han vist aturada la seva l’activitat com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus.

Un Pla de xoc per a l’ocupació amb sis línies per donar resposta a l’escenari sociolaboral postcovid

D’acord amb el Decret llei, l’objectiu del Pla de xoc per a l’ocupació és donar suport a les persones treballadores que s’han vist afectades econòmicament i als col·lectius en major situació de risc; a les persones treballadores autònomes i a les petites empreses perquè reprenguin l’activitat i mantinguin la capacitat productiva i els llocs de treball, i a les administracions locals perquè planifiquin estratègicament la reactivació econòmica a partir de l’anàlisi de les necessitats del seu territori i de la concertació social i territorial.

En total, es preveu beneficiar 1.500 empreses i 4.300 persones de manera directa, a més dels milers de persones treballadores que es beneficiaran de manera indirecta a través del suport a les empreses per a la creació i manteniment de llocs de treball. El pla també suposa el suport a tot el territori mitjançant ajuntaments i consells comarcals, i línies de suport a cooperatives i entitats de l’economia social, el tercer sector, autònoms i microempreses.

Amb aquest pla, el Govern activa de manera urgent entre maig i juny sis línies de polítiques d’ocupació creades de manera específica –o reforçades, com és el cas de les mesures de suport a les persones treballadores autònomes- per donar resposta a l’escenari sociolaboral postcovid. Són les següents:

1. Suport a la planificació estratègica territorial per a la reactivació socioeconòmica.

Aquests ajuts directes a ajuntaments i consells comarcals volen contribuir a la recuperació, dinamització i creixement de l’activitat econòmica al territori de manera estratègica i planificada, així com a la creació de llocs de treball de qualitat.

Estan adreçats a ajuntaments de més de 50.000 habitants, per la seva capacitat econòmica i organitzativa per poder elaborar i executar els plans, així com a tots els consells comarcals per garantir que aquesta mesura arriba a tot el territori.

Es finança la contractació de personal tècnic per un període de 12 mesos per a la coordinació de l’elaboració del pla de reactivació socioeconòmica i l’impuls per a la seva posada en marxa i seguiment de la seva execució, en col·laboració amb els agents implicats. I també es finança el servei d’elaboració del pla mitjançant la contractació d’una persona experta (o la dedicació d’algú de la pròpia entitat assignat a aquesta tasca) o la contractació d’una consultoria arrelada al territori.

2. Suport a la contractació de persones aturades: línia extraordinària del programa ‘Treball i formació’.

Línia extraordinària i urgent del programa “Treball i formació” del SOC que té com a objectiu millorar l'ocupabilitat de persones la situació de les quals s’ha vist agreujada per les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi de la Covid-19. Inclou una línia dirigida a persones inscrites com a demandants d’ocupació a partir del 16 de març de 2020, i una altra dirigida a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts.

Ambdues línies estan destinades a les entitats locals perquè contractin 1.120 persones amb contractes de nou mesos a jornada completa i accions de formació obligatòria dins de la jornada laboral.

3. Suport a les persones treballadores autònomes.

Potenciació de dos programes d’èxit:

Consolida’t

El programa “Consolida’t” subvenciona entitats, organitzacions d’autònoms, fundacions i col·legis professionals perquè ofereixin a les persones treballadores per compte propi assessorament per millorar els seus models de negoci, enfortir-los i fer-los créixer. Les mesures que es contenen en el pla de xoc donaran més èmfasi a l’assessorament i l’adaptació a les sessions de formació, tant en mètode com en contingut. En l’actual situació provocada per la Covid-19 i l’Estat d’Alarma, les persones treballadores autònomes necessiten més suport, i les entitats adjudicatàries hauran d’adaptar les sessions de formació, tant en mètode com en contingut. Es preveu l’assessorament a un miler de persones treballadores per compte propi.

Garantia juvenil

Programa per fomentar el treball autònom entre les persones joves d’entre 18 i 29 anys com a alternativa laboral. S’ha duplicat el pressupost destinat i també la previsió de persones destinatàries (2.200), que rebrien un ajut de fins a 10.000 euros per poder disposar d’una renda de subsistència durant la primera fase de posada en marxa de la seva activitat com persones treballadores autònomes.

4. Suport al manteniment dels llocs de treball.

Ajuts adreçats a microempreses o persones treballadores autònomes que tinguin contractades fins a deu persones treballadores i que hagin mantingut la plantilla, ja sigui perquè hagin efectuat un expedient de regulació temporal d’ocupació o hagin reduït la jornada laboral dels contractes de treball.

La mesura consisteix en un ajut del 50% del salari mínim interprofessional per a un màxim de tres persones treballadores i durant sis mesos, o la part proporcional equivalent en el cas de contractes a jornada parcial, sempre que aquestes microempreses i autònoms mantinguin el 100% de la plantilla que tenien en el moment anterior a l’estat d’alarma, i com a mínim, durant els dotze mesos següents al reinici de l’activitat.

5. Suport a microempreses, persones treballadores autònomes i empreses cooperatives i de l’economia social.

Mesures per a l’impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i activitat econòmica amb l’objectiu de mantenir l’ocupació i millorar l’ocupabilitat, així com d’afrontar millor els reptes sorgits de la nova realitat socioeconòmica, de manera que es reforci la viabilitat de les microempreses, les persones treballadores autònomes i les empreses cooperatives i de l’economia social.

Línia1. Mesures de suport a microempreses i persones treballadores autònomes que ocupin fins a 10 persones treballadores

Es financen projectes de transformació digital i de nous models de negoci i deformació associada, amb l’objectiu de mantenir l’ocupació i millorar l’ocupabilitat de les persones que treballen en microempreses, així com d’autònoms que ocupin fins a deu treballadors i que s’han vist afectats per les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la Covid-19.

El podran demanar entitats amb seu a Catalunya, amb vinculació sectorial i/o territorial, que acreditin que representen les microempreses i els autònoms dels sectors prioritzats a partir de convenis d’adhesió. Aquestes entitats es poden agrupar amb entitats de formació.

Línia 2. Mesures de suport a Projectes Singulars d’empreses cooperatives i de l’economia social

Es consideren projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social aquells nous projectes de creixement o d’intercooperació i/o fusió que demostrin una rellevància estratègica de dimensionament i posicionament en el mercat de l’economia social. La intercooperació ha d’estar promoguda com a mínim per dues empreses cooperatives  que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. 

6. Suport al finançament

Línia complementària a les ja existents, creada en el marc de la crisi de la Covid-19, per oferir préstecs a empreses de l'economia social, cooperatives i tercer sector per finançar inversions, necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses. L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. Les operacions aprovades a través d’aquesta línia comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

A més de les mesures d’aquest pla de xoc urgent, el Departament està treballant al Consell de Direcció del SOC altres convocatòries pròpies del servei d’ocupació i també agilitant línies de suport sociolaboral a col·lectius específics, com persones amb discapacitats i persones en situació de risc d’exclusió social, que s’obriran properament.

Una prestació econòmica per compensar les AMPA pel servei de menjador escolar

En l’àmbit educatiu, el Decret llei estableix un ajut per compensar les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) que prestin directament els serveis de menjador dels centres educatius de titularitat de la Generalitat. Amb aquest ajut, en forma de prestació econòmica única, es vol pal·liar el perjudici econòmic com a conseqüència del tancament dels centres educatius a partir del 13 de març pel Covid-19.

En el cas que les AMPA prestin indirectament el servei de menjador escolar a través d’una empresa o entitat, serà l’empresa o entitat prestadora del servei qui podrà sol·licitar els ajuts. D’aquesta manera, Educació complementa la mesura anunciada el passat 26 de març d’indemnització a les empreses contractades pel Departament, ajuntaments o consells comarcals per les pèrdues causades pel cessament de l’activitat.

Facilitar i garantir la mobilitat dels treballadors de les campanyes agràries

Pel que fa a la mobilitat, el text aprovat avui inclou un seguit de mesures per facilitar els desplaçaments i el trasllat dels treballadors que participen en les tasques de recollida de producte de les diferents campanyes agràries i garantir-ne la seguretat i la salut, en el context de la pandèmia generada per la Covid-19. En aquest sentit, es demana al Departament de Territori i Sostenibilitat que adeqüi el transport públic per carretera a les necessitats d’aquests treballadors, tot respectant les condicions establertes en cada fase de l’actual situació d’emergència sanitària respecte a l’ocupació màxima de la capacitat del vehicle i sobre la distància de separació entre els viatgers. D’aquesta manera, el Govern també dona suport a la campanya agrària, essencial per nodrir la cadena alimentària de productes bàsics en la situació actual.

Finalment, i per tal de dotar de la màxima transparència i control  les despeses contractades per emergència relacionades amb la crisi sanitària i econòmica produïda per la pandèmia del coronavirus, el Decret estableix l’obligació de comunicar aquestes despeses a la Intervenció General i publicar-les a la pàgina web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Aquest Decret llei s’estructura en vuit capítols, trenta-vuit articles, dues disposicions addicionals i dues disposicions finals i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Aquí Tu Reforma - Sagrada Familia
IMPAS
ZAFIRO TOURS SAGRADA FAMILIA
Estanco nº 254
La Font Gaudí
La Jijonenca
CENTRE AUDITIU AURAL
Carregant...
x
X