Gaudí Shopping

Gaudí Shopping

BASES DE PARTICIPACIÓ A LA PROMOCIÓ EL SECRET DE GAUDI DOMENECH I MONTANER»

3 de gener de 2023

BASES DE PARTICIPACIÓ A LA PROMOCIÓ EL SECRET DE GAUDI DOMENECH I MONTANER» 

1. OBJECTE 
L’Associació de Comerciants Gaudí Shopping organitza l’activitat “EL SECRET DE GAUDÍ I DOMENECH IMONTANER” (des d’ara, PROMOCIÓ) per promoure l’activitat comercial dels seus comerços i premiar laparticipació en  La experiència virtual “EL SECRET DE GAUDÍ I DOMENECH I MONTANER” 

2. ÀMBIT TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓ 
Podran prendre part en la PROMOCIÓ totes les persones majors de 18 anys amb residència al territorinacional espanyol, inclosos els territoris de la Península, Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla querealitzen l’experiència durant el període de vigència de la PROMOCIÓ 

3. ÀMBIT TEMPORAL DE LA PROMOCIÓ  

3.1.- La PROMOCIÓ s’iniciarà el dia 17 de desembre de 2022 i estarà vigent fins el dia 30 de abril de 2023. 

4. DESCRIPCIÓ DE LA PROMOCIÓ 

4.1. Per poder participar caldrà aconseguir totes les peces dels dos mosaics del Secret de Gaudí i Domenech i Montaner. Una vegada aconseguides a l'App/web apareixerà un número per inscriure's en el sorteig. Les persones que desitgin participar hauran d'omplir el formulari a l'App o Web el Secret de Gaudí i Domenech i Muntaner en el qual indicaran un telèfon mòbil i un mail. 

4.2. Els organitzadors es reserven el dret de no celebrar el/els sorteig/jos si no es reuneixen les participacions suficients per extreure guanyadors i reserves. En aquest supòsit, els organitzadors notindran cap obligació adquirida amb les persones que haguessin participat. 

5. PREMIS i SORTEJOS 

5.1. Es realitzaran 4 sortejos en les dates i amb els premis següents: 

5.1.1. Sorteig 5 gener: Un premi de 200 € en vals de compra i dos entrades dobles per avisita lliura al Recinte Modernista de Sant Pau Es sortejarà entre totes aquelles persones que es registrin durant el període comprès entre 17 de desembre de 2022 i el 4 de febrer de 2023

5.1.2. Sorteig 28 febrer:  Un (1) premi de 100 € en vals de compra Un (1) premis d' una entrada doble per a visita lliure al Recinte Modernista de Sant Pau Es sortejarà entre totes aquelles persones que es registrin durant el període comprès entre el 17 de desembre de 2022 i el 27 de febrer de 2023.  

5.1.3. Sorteig 31 de Març: Dos (2) premis de 50 € en vals Un (1) premi d' una entrada doble per a visita lliure al Recinte Modernista de Sant Pau.

Es sortejaran entre totes aquelles persones que es registrin durant el període comprès entre el 17de desembre de 2022 i el 26 de febrer de 2023.  

5.1.4. Sorteig 30 d’abril: Dos (2) premis de 50 € en vals  Un (1) premis d' una entrada doble per a visita lliure al Recinte Modernista de Sant Pau. Es sortejaran entre totes aquelles persones que es registrin durant el període comprès entre el 17 de desembre de 2022 i el 29 d’abril de 2023.  

5.2. Els premis es sortejaran mitjançant un sistema aleatori online entre totes les persones que en virtut de les presents Bases hagin pres part en la PROMOCIÓ.
Si no fos possible celebrar els sortejos en la data inicialment prevista, aquests tindran lloc en eltermini d’una setmana a comptar des de la data de sorteig establerta en aquests Bases.
Els dies lectius següents als sortejos es publicaran els guanyadors dels sortejos al web de la PROMOCIÓ www.gaudíshopping.cat  

6. CONDICIONS GENERALS DELS PREMIS 

6.1. L’import dels premis serà lliurat als guanyadors mitjançant un talonari de vals de compres per gastar en els comerços adherits a Gaudí Shopping. El guanyador del sorteig, és propietari/ad’aquest talonari, el premi atorgat és intransferible  
Els guanyadors podran realitzar compres per l’import guanyat (suma dels diversos imports deles compres fins a l’import total) en els establiments adherits a Gaudí Shopping.  
En cas de ser la compra inferior a l’import del val no es lliurarà en metàl·lic la diferència, sinóque s’entendrà que l’import com no consumit. Si el total de la compra supera el valor del val laresta que sobrepassi haurà de ser abonat pel guanyador. 

6.2. Els premis són vàlids des de la data de formalització de lliurament fins els sis mesos posteriors . Vençut aquest termini, els guanyadors no podran realitzar cap més altra compra amb càrrecals imports del premi que els hagués correspost ni tampoc se’ls abonarà en metàl·lic laquantitat que no haguessin gastat.  

6.3. Els guanyadors d’aquesta PROMOCIÓ saben i accepten que hauran d’atendre’s a totes i cadascuna de les presents condicions.  Els organitzadors no es fan responsables de la falta de veracitat de les dades personals de lespersones guanyadores. En conseqüència, els organitzadors queden totalment exonerats davantdel guanyador de les incidències, molèsties, retards o fins i tot del no lliurament del regal deguta errors en les dades facilitades pel propi guanyador, inclosa la possibilitat de no poder contactaramb els guanyadors per a comunicar-li el seu estatut de guanyador i formalitzar segons el aquíprevist la acceptació i lliurament del premi que li hagi tocat.

7. COMUNICACIÓ AL GUANYADOR  

7.1. El dia següent als sorteig es publicarà el nom dels guanyadors al www.gaudishopping.cat,. 

Paral·lelament, GAUDÍ SHOPPING es posarà en contacte amb els guanyadors per tal de poderformalitzar amb elles l’acceptació i lliurament del premi que els hagi correspost. Si en tresdies, no fos possible contactar amb el guanyador inicial, GAUDÍ SHOPPING procedirà acontactar amb els reserves 

7.2. GAUDÍ SHOPPING contactarà amb el guanyador mitjançant el correu electrònic o el telèfon que s’hagi indicat en el formulari de registre. Un cop contactat amb el guanyador, GAUDÍSHOPPING li farà arribar un e-mail al qual el guanyador haurà de contestar als efectes deformalitzar la seva acceptació del premi. Aquest e-mail haurà de ser completat amb laconfirmació de les dades personals del guanyador i el nº de DNI. En qualsevol cas, en elmoment de lliurar el premi, el guanyador haurà de presentar DNI, la carta de confirmació delpremi i el val corresponent  
Si no fos possible lliurar el premi als guanyadors inicials corresponents degut a causes alienesa la voluntat dels organitzadors de la PROMOCIÓ, aquests es posarien en contacte amb elsguanyadors de reserva, respectant, estrictament l’ordre del sorteig.  

8. CONSENTIMENT I PROTECCIÓ DE DADES 

8.1.- Les dades dels participants seran tractades de conformitat amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter.

8.2.- GAUDÍ SHOPPING tractarà les dades personals dels participants amb la finalitat de gestionar laseva participació i poder formalitzar el lliurament del premi. 

8.3.- GAUDÍ SHOPPING es reserva el dret d’utilitzar els nom i cognoms i imatge del guanyador perreproduir-los i utilitzar-los en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb el premi, senseque aquest ús li confereixi una remuneració o benefici afegit més a excepció del lliurament del premide la PROMOCIÓ. 

8.4.- La mecànica de la PROMOCIÓ exigeix que les dades facilitades siguin vertaderes, completes iactualitzades. Si les dades personals fossin incertes, incompletes o no actualitzades, els organitzadorsqueden alliberats respecte dels casos concrets i de qualsevol conseqüència relacionada amb l’anterior,podent arribar a declarar que la PROMOCIÓ no té beneficiaris.
8.5.- Els participants podran exercir els seus drets d’accés, consulta, rectificació o cancel·lació respectede les dades personals facilitades arran de la PROMOCIÓ mitjançant un missatge de correu electrònic ainfo@gaudishopping.cat , indicant en la referència “LOPD GAUDÍ SHOPPING” o dirigint-se directamenta les associacions un cop finalitzada la PROMOCIÓ.

9.- RESERVES I LIMITACIONS

9.1.- Els organitzadors es reserven el dret d’anul·lar la present PROMOCIÓ o suspendre-la o bé canviaralguna/es de les seves condicions, si per causes tècniques o de qualsevol altra tipologia alienes a la sevavoluntat no es pogués complir amb el normal desenvolupament de la mateixa, segons l’estipulat en lespresents Bases.

9.2.- Igualment, els organitzadors podran declarar nul·la la present PROMOCIÓ si detecten irregularitatsen les dades identificatives dels participants guanyadors.

9.3.- Els organitzadors podran descartar de forma automàtica aquelles participacions que siguin abusiveso fraudulentes.

10.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES i ANNEXES 

10.1.- S’informa als participants que el simple fet de prendre part en la PROMOCIÓ implica la totalacceptació de les presents Bases i Annexes. Barcelona, a 9 de desembre 2022 

Els nostres socis

Ekoterapia
Ortopèdia L. Almirall
Green Kiss
La iaia'nita
Arrosseria Gaudí
Òptica Sant Pau
Aladdin
Carregant...
x
X