Gaudí Shopping

Gaudí Shopping

Ajornament de tributs

26 de març de 2020

En atenció a les dificultats que la situació excepcional generada pel COVID-19 pot comportar per als obligats tributaris amb vista a complir certes obligacions tributàries i tràmits en procediments de caràcter tributari, s'han flexibilitzat els terminis amb què compta el contribuent i a la vegada s’han establert moratòries en el pagament i la possibilitat de demanar ajornaments.

Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya

Amb aquesta mesura es busca mitigar temporalment les obligacions que han d'afrontar les empreses, fins que finalitzi l'esat d'alarma.

Moratòria fins a l'octubre en el pagament de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que les empreses haurien d’abonar a l’abril

Moratòria fins a l'octubre en el pagament de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que les empreses haurien d’abonar a l’abril. D’aquesta manera es busca mitigar temporalment les despeses que han d’afrontar les empreses del sector, un dels afectats més directament per la crisi del coronavirus.

El termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l'impost sobre les estades en establiments turístics corresponent al període comprès entre l'1 d'octubre del 2019 i el 31 de març del 2020, establert entre l’1.04.2020 i el 20.04.2020, de manera excepcional serà entre els dies 1 i 20 d'octubre del 2020, d’acord amb el que preveu l’article 4, “Previsions en matèria fiscal”, del Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8084A, de 13.3.2020).

Ajornaments del pagament d'impostos durant un període de sis mesos, prèvia sol·licitud, amb bonificació en els tipus d'interès

El Govern d’Espanya, per evitar possibles tensions de tresoreria d'autònoms i petites i mitjanes empreses, flexibilitza els ajornaments del pagament d'impostos durant un període de sis mesos, prèvia sol·licitud, amb bonificació en els tipus d'interès.

Suspensió de terminis en l’àmbit tributari competencia del Govern d’Espanya

  • Els terminis de pagament de deutes tributaris no finalitzats en data 18 de març s’amplien fins el 30 d’abril de 2020. Tals com venciments de terminis i fraccions d’acords d’ajornament, els terminis relacionats amb els desenvolupaments de les subhastes, i els terminis per a atendre els requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació amb transcendència tributària, per formular al·legacions front actes d’obertura d’aquest tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de revocació, que no hagin conclòs.
  • L’execució de les garanties sobre bens immobles en procediments de constrenyiment, no s’executaran fins el 30 d’abril de 2020.Els terminis que es comuniquin en l’àmbit tributari a partir del dia 18 de març s’estenen fins el dia 20 de maig de 2020.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Sabateca
IMPAS
Óptica Médica Gaudí
Pedacitos De Ti
Òptica Sant Pau
Chocofiro Bombonería
attik mobles
Carregant...
x
X